Financiële stukken

  • Jaarrekening

    De gemeente geeft op een aantal momenten in het jaar inzicht in de financiële situatie van de gemeente. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over de in het afgelopen kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten.

  • Begroting

    De gemeente geeft op een aantal momenten in het jaar inzicht in de financiële situatie van de gemeente. In de begroting geeft de gemeente aan wat zij het komende jaar wil gaan doen, hoeveel geld zij daar aan uitgeeft en hoe de gemeente aan geld komt.

  • Richtnota 2023-2026

    De richtnota 2023-2026 is maandag 4 juli vastgesteld. De richtnota is een ander woord voor een kadernota of voorjaarsnota. In deze nota zijn de uitgangspunten voor de begroting vastgelegd. Kortom: wat gaan we doen en waar gaan we ons geld aan uitgeven en hoeveel? Ook wordt hierin bepaald hoe hoog onze gemeentelijke belastingen en heffingen maximaal mogen stijgen. Wij gaan hierbij uit van de landelijke indexatie. Daarnaast baseren we ons op de financiële effecten uit de Meicirculaire 2022.